Obračun plaća, drugog dohotka i ostalih isplata

 • Obračun plaća od nesamostalnog rada;
 • Obračun drugog dohotka po ugovorima o djelu i autorskim ugovorima;
 • Obračun isplata osobama na stručnom osposobljavanju sa ili bez zasnivanja radnog odnosa;
 • Obračun ostalih oporezivih i neoporezivih isplata zaposlenicima, studentima, učenicima i drugima;
 • Obračun plaće prema različitim mogućnostima zadavanja osnovice s automatskim izračunima bruto ili neto iznosa;
  • Određivanje bruto iznosa, bruto iznosa u kombinaciji s koeficijentom boda, koeficijenta boda i vrijednosti boda i/ili neto iznosa za isplatu;
 • Fleksibino određivanje elemenata obračuna plaće (bruto/neto iznosi, stope poreza i doprinosa, olakšica…) za cijelu organizaciju/poduzeće s mogućnošću podešavanja za svakog radnika posebno;
 • Automatsko izračunavanje bruto iznosa iz zadanog neto iznosa, npr. kod isplate oporezive božićnice, regresa za godišnji i drugo;
 • Različito automatsko izračunavanje dodatka na minuli rad;
 • Obračun primitaka u naravi kad porezni teret snosi poslodavac ili radnik (mogućnost zadavanja primitka u naravi u neto iznosu s automatskim izračunom bruto iznosa);
 • Zadani radni kalendar s mogućnošću korištenja više radnih kalendara unutar organizacije/poduzeća;
 • Mogućnost višekratnih obračuna plaće unutar jednog mjeseca;
 • Evidencija izostanaka radnika usklađeno s radnim kalendarom;
 • Evidencija obustava (u kunama i stranoj valuti) s automatskim prijenosom rata u obračun plaće;
 • Dodatni sati rada s automatskim izračunom satnice iz tekućeg mjeseca, iz prethodnog mjeseca, prema fiksno zadanoj satnici ili ručni unos satnice. Određivanje postotka povećanja redovne satnice obzirom o kojem tipu dodatnih sati se radi (noćni rad, prekovremeni, prekovremeni noću, praznikom, noćni praznikom i drugo);
 • Automatsko izračunavanje isplate na zaštičeni račun;
 • Automatsko kreiranje JOPPD obrasca prema unaprijed definiranim propisanim oznakama te kreiranje xml datoteke za JOPPD;
 • Povezanost podataka s kadrovskom evidencijom (s ugovorom o radu, osobnim odbicima, mjestu stanovanja…)
 • Definiranje predložaka za naloge za plaćanje, automatsko kreiranje naloga za plaćanje;
 • Mogućnost kreiranja datoteke s nalozima za plaćanje za banku te kreiranje datoteke sa specifikacijama plaće za banku;
 • Automatski konačan obračun poreza i prireza;
 • Evidencija vođenja korištenja godišnjeg odmora po godinama s automatskim prijenosom starog godišnjeg odmora i otpisom neiskorištenog godišnjeg odmora;
 • Automatsko izračunavanje doprinosa za dodatno zdravstveno osiguranje u inozemstvu prema upisanim izostancima za službeni put izvan EU s automatski kreiranjem istih u JOPPD obrascu;
 • Obračun isplate otpremnine i ispis obrasca isplate otpremnine (IO1)
 • Ispis različitih izvještaja: platne liste, rekapitulacije plaće, liste za banku, ispis naloga za plaćanje, potpisne liste, rek. plaće po org. jedinicama, po org. jedinicama i radnicima, po sektorima, rekap. poreza po gradovima/općinama, rekap. sindikatlnih članarina, ispis rekapitulacije izostanaka, rekap. izostanaka po org. jedinicama i po radnicima, DNR obrazac, broj zaposlenih po visini plaće, potvrde za drugi dohodak, IP obrazac, izvještaj o bruto i neto plaći po spolu, po stručnoj spremi, potvrda o plaći za bolovanje s izračunom prosječne plaće za 6 mjeseci, ispis rekapitulacije podataka za postupak kontrole Mirovinskog osiguranja (tablica 01/11) i drugi izvještaji.